Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 20.4.2016.

U srijedu, 20. travnja 2016. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Croatia osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se:

  • verifikacija zapisnika Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
  • razmatranje Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, Dopunskih izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, Godišnjeg upitnika Kodeksa korporativnog upravljanja za 2015. godinu, te odlučivanje o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2015. godinu;
  • odlučivanje o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d.  ostvarene u 2015. godini;
  • razmatranje Izvješća za 2015. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara;
  • odlučivanje o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu;
  • odlučivanje o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2015. godini;
  • te odlučivanje o sazivanju 42. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.