Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 04.04.2013.

U četvrtak, 04. travnja 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu naći će se davanje suglasnosti na Godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu i Godišnje financijske izvještaje za 2012. godinu, te Konsolidirano Godišnje izvješće Društva za 2012. i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2012. godinu, uz davanje suglasnosti na Izvještaj neovisnog revizora i financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2012., Izvještaj neovisnog revizora i konsolidirane financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2012. godine, te mišljenje ovlaštenog poreznog savjetnika o prijavi poreza na dobit za 2012. godinu, s pripadajućim Odlukama.

Na dnevnom redu naći će se i Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara Društva o saznanjima glede nadzora obavljenog u 2012. godini, s Mišljenjem uz Godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

Također, Nadzorni odbor razmatrat će i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2012. godinu, Odluku o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2012. godini te davanje suglasnosti na Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2012. godinu.

Nadzorni odbor razmatrat će i davanje suglasnosti na Odluke o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.