Dodatna obavijest o datumu stjecanja prava na dividendu i početka trgovanja bez dividende CROATIA osiguranja d.d.

Nastavno na objavljeni Oglas o sazivanju 42. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 9. lipnja 2016. godine, obavještavamo kako pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 14. lipnja 2016. godine (record date). 

Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 13. lipnja 2016. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena 8. srpnja 2016. godine (payment date).