Oglas za sazivanje 38. Glavne skupštine CO

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d., Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 37. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2013. godine donijela je Odluku o sazivanju 38. Glavne skupštine, broj UP­­­­-04/SPP/2013, te ovime dioničare poziva na 38. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 27. lipnja 2013. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

I.    Za 38. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidiranog  godišnjeg izvješća CROATIA osiguranja d.d.

2. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu.

3. Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu  i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi

· a.      Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za  2012. godinu

· b.      Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

· c.       Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu.

  II.     PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

  Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnja financijska izvješća i izvještaje za 2012. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

  Ad. 3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za  2012. godinu

  Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 27. lipnja 2013. godine donijela je

  ODLUKU

  o upotrebi dobiti za 2012. godinu

  I.

  Temeljem financijskih izvještaja za 2012. godinu CROATIA osiguranje d.d. ostvarila je slijedeće rezultate za životna i neživotna osiguranja:          

  Ukupni  prihodi

   

  2.796.057.421,75 kn

  Ukupni  rashodi

   

  2.655.713.578,15 kn

  Dobit prije poreza

   

  140.343.843,60 kn

  Porez na dobit

   

  21.918.782,16 kn

  Dobit poslije poreza

   

  118.425.061,44 kn

  II.

  Ostvarena neto dobit CROATIA osiguranja d.d. upotrijebit će se za:

   

   

   

  1. Statutarne rezerve

   

  29.606.265,36 kn

  2. Dividendu za povlaštene dionice

   

  980.000,00 kn

  3. Zadržanu dobit

   

  87.838.796,08 kn

  III.

  Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad. 3.b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

  Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 27. lipnja 2013. godine donijela je

  O D L U K U

  o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

  I.

  Utvrđuje se da je Zdravko Zrinušić bio predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2012. godini, u razdoblju od 01. siječnja 2012. godine do 30. kolovoza 2012. godine.

  38. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d. Zdravku Zrinušiću, za razdoblje od 01. siječnja 2012. godine do 30. kolovoza 2012. godine.

  II.

  Utvrđuje se da je Silvana Ivančić bila članica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2012. godini, u razdoblju od 01. siječnja 2012. godine do 30. kolovoza 2012. godine.

  38. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članici Uprave CROATIA osiguranja d.d. Silvani Ivančić, za razdoblje od 01. siječnja 2012. godine do 30. kolovoza 2012. godine.

  III.

  Utvrđuje se da je Krešimiru Starčeviću, predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d., mandat počeo teći dana 30. kolovoza 2012. godine.

  38. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d. Krešimiru Starčeviću, za razdoblje od 30. kolovoza 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine.

  IV.

  Utvrđuje se da je Ivanu Fabijančiću, članu Uprave CROATIA osiguranja d.d., mandat počeo teći dana 30. kolovoza 2012. godine.

  38. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članu Uprave CROATIA osiguranja d.d. Ivanu Fabijančiću, za razdoblje od 30. kolovoza 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine.

  Ad. 3.c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 27. lipnja 2013. godine donijela je

  O D L U K U

  o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  I.

  Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja 2012. godine do 20. siječnja 2012. godine Nadzorni odbor CROTIA osiguranja d.d. djelovao u sastavu:

                                                Nikola Mijatović, predsjednik,

                                                Nataša Duspara, zamjenica predsjednika,

                                                dr. Gzim Redžepi,

                                                Ante Obuljen,

                                                Josip Zaher.                                           

  Utvrđuje se da je u razdoblju od 20. siječnja 2012. godine do 27. travnja 2012. godine Nadzorni odbor CROTIA osiguranja d.d. djelovao u sastavu:

                                                Nikola Mijatović, predsjednik,

                                                Nataša Duspara, zamjenica predsjednika,

                                                dr. Gzim Redžepi,

                                                Ante Obuljen,

                                                Josip Zaher,

                                                Miroslav Hrašćanec.

  Utvrđuje se da je u razdoblju od 27. travnja 2012. godine do 15. lipnja 2012. godine Nadzorni odbor CROTIA osiguranja d.d. djelovao u sastavu:

                                                Ante Obuljen, predsjednik,

                                                Nataša Duspara, zamjenica predsjednika,

                                                dr. Gzim Redžepi,

                                                Nikola Mijatović,

                                                Josip Zaher,

                                                Miroslav Hrašćanec.

  Utvrđuje se da je u razdoblju od 15. lipnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine Nadzorni odbor CROTIA osiguranja d.d. djelovao u sastavu:

                                                 Mladen Blažević, predsjednik,

                                                 Vesna Trnokop - Tanta, zamjenica predsjednika,

                                                 Miroslav Hrašćanec,

                                                 prof.dr.sc. Josip Tica,

                                                 Đurđa Hunjet,

                                                 prof.dr.sc. Petar Miladin.

  II.

  38. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2012. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  Ad. 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora

             Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. 

  Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 27. lipnja 2013. godine donijela je 

  O D L U K U

  o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu

  BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu.

  III. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA              

  PRIJAVA

  Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispijeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 20. lipnja. 2013. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranja d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. 

  Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr

  PUNOMOĆ

  Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/punomoći na način da upiše točan naziv /tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD.  Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Sektora za pravne poslove, Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

  MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU 

  Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 38. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 38. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne poslove, Generalne direkcije.

  UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

  Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

  PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

  Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora  ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. 

  PRAVO NA OBAVIJESTI

  Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

  OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

  CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja 38. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 316 348 dionica, od čega je 307 598 redovnih dionica i 8750 povlaštenih dionica, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

  Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranci Društva www.crosig.hr

  Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika. 

  Sukladno Statutu CROATIA osiguranja d.d., na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otpada polovica ukupnog temeljnog kapitala Društva. U slučaju nedostatka kvoruma sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Statuta CROATIA osiguranja d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 28. lipnja 2013. godine u 11,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.