Oglas za sazivanje 37. Glavne skupšine CROATIA osiguranja

Temeljem odredbe članka 263. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,  NN 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 33. stavak 2. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008., Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. na 3. sjednici održanoj 27. srpnja 2012. donio je Odluku o sazivanju, broj NO/9/2012, te se sukladno navedenome dioničari pozivaju na 37. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 27. rujna 2012. u 12,00  sati u sjedištu društva u Zagrebu, Miramarska 22

I.    Za 37. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

  1. Odluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu
  2. Odluka o visini naknade za rad članovima Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  3. Odluka o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

II.     PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 37. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 27. rujna 2012. donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu

BDO CROATIA društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga iz Zagreba, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 b, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu.

Ad. 2. Prijedlog Odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 37. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 27. rujna 2012. godine donijela je

O D L U K U

o visini naknade za rad članovima Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Imenovanim članovima Revizorskog odbora, pripada naknada za rad u mjesečnom neto iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna), kojeg se pojedini član može izričito odreći.

Naknada se isplaćuje od dana imenovanja članova Revizorskog odbora.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad. 3. Prijedlog Odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 37. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 27. rujna 2012. donijela je

O D L U K U

o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, uvodi se novi stavak 2. članka 36. i sada glasi: "Na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otpada polovica ukupnog temeljnog kapitala društva"

Članak 2.

Dosadašnji stavak 2. članka 36. postaje stavak 3.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Članak 5.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini Društva i potpuni tekst Statuta od 30. travnja 2008. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

III.  OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA              

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Služba za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispijeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 20. rujna 2012. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranje d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/punomoći na način da upiše točan naziv /tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Službe za pravne poslove Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 37. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 37. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne poslove Generalne direkcije.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Nadzornog odbora Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s imenom i prezimenom dioničara i s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora  ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja 37. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 316 348 dionica, od čega je 307 598 redovnih dionica i 8 750 povlaštenih dionica, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno članku 277. stavku 4. točci 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranci Društva www.crosig.hr.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.