Oglas za sazivanje 36. Glavne skupšine CROATIA osiguranja

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 99. sjednici održanoj dana 19. travnja 2012. godine, donijela je Odluku o sazivanju, br. UP-09/2012/SPP, te ovime dioničare poziva na 36. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 15. lipnja 2012. godine u 12,00  sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

I. Za 36. Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:

· Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidiranog  godišnjeg izvješća CROATIA osiguranja d.d.

· Razmatranje izvješća Nadzornog odbora

· Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu  i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi

 • Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za  2011. godinu

  · Donošenje Odluke o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d.

  · Donošenje Odluke o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

 • · Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu

  · Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  · Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d

  II.  PRIJEDLOZI ODLUKA

  Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnja financijska izvješća i izvještaje za 2011. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

  Ad. 3.a. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 15. lipnja 2012. donijela je

  ODLUKU

  o upotrebi dobiti za 2011. godinu

  I.

  Temeljem financijskih izvještaja za 2011. godinuCROATIAosiguranje d.d. ostvarila je slijedeće rezultate za životna i neživotna osiguranja:          

  Ukupni  prihodi

   

  2.829.491.613,97 kn

  Ukupni  rashodi

   

  2.724.792.618,52 kn

  Dobit prije poreza

   

  104.699.595,45 kn

  Porez na dobit

   

  26.032.850,32 kn

  Dobit poslije poreza

   

  78.666.744,93 kn

  II.

  Ostvarena neto dobit CROATIA osiguranja d.d. upotrijebit će se za:

  1. Zakonske rezerve

    

  3.933.337,25 kn

  2. Statutarne rezerve

   

  18.683.351,92 kn

  3. Dividendu za povlaštene dionice

   

  980.000,00 kn

  4. Zadržanu dobit

   

  55.070.055,76 kn

  III.

  Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Ad. 3.b. Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 15. lipnja 2012. donijela je

  O D L U K U

  o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d.

  36. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2011. godini, te daje razrješnicu Upravi CROATIA osiguranja d.d.

  Ad. 3.c. Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 15. lipnja 2012. donijela je

  O D L U K U

  o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

  36. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2011. godini, te daje razrješnicu Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

  Ad. 4. Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

  Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 15. lipnja 2012. donijela je

  O D L U K U

  o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu

  BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu.

  Ad.5. Nadzorni odbor na svojoj 15. sjednici održanoj 27. travnja 2012., temeljem preporuke Vlade Republike Hrvatske, utvrdio je prijedlog odluke za 36. Glavnu skupštinu koji glasi:

  „Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08, 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008., 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 15. lipnja 2012. donijela je

  O D L U K U

  o  opozivu članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  I.

  Opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odboraCROATIAosiguranja d.d.:

   · Nikola Mijatović iz Zagreba, Bauerova 5,

   · dr. Gzim Redžepi iz Zagreba, Kuhačeva 2,

   · Nataša Duspara iz Zagreba, Vajdin vijenac 4,

   · Josip Zaher iz Jastrebarskog, Prilipje 15 a,

   · Ante Obuljen iz Velike Gorice, Mladena Kerstnera 27.

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

  Ad.6. Nadzorni odbor je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 27. travnja 2012. utvrdio  prijedlog odluke kao listu kandidata za članove Nadzornog odbora, a temeljem preporuke Vlade Republike Hrvatske, te predlaže da se glasuje po listi kandidata, odnosno da 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donese Odluku kako slijedi: 

  „Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 52/00., 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008., na prijedlog Nadzornog odbora, 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 15. lipnja 2012. donijela je

  O D L U K U

  o  izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

  I.

  U Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. izabiru se:

   · Mladen Blažević, umirovljenik, Nova cesta 35, Opatija,

   · Vesna Trnokop – Tanta, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, Medvešćak 51, Zagreb,

   · prof.dr.sc. Josip Tica, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Aleja A. Augustinčića 16/1, Zagreb,

   · prof.dr.sc. Petar Miladin, redovni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zelengaj 77, Zagreb,

   · Đurđa Hunjet, načelnica Uprave za izvršenje državnog proračuna pri Ministarstvu financija, Galovac 269, Bjelovar.            

  II.

  Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine.”  

  III.  OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA              

  PRIJAVA

  Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Služba za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispijeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 08. lipnja 2012. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIAosiguranje d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr

  PUNOMOĆ

  Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/punomoći na način da upiše točan naziv /tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Službe za pravne poslove Generalne direkcije CROATIAosiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

  MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

  Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 36. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 36. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne poslove Generalne direkcije.

  UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

  Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

  PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

  Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora  ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

  PRAVO NA OBAVIJESTI

  Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

  OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

  CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je trenutku sazivanja 36. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 316 348 dionica, od čega je 307 598 redovnih dionica i 8 750 povlaštenih dionica, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

  Sukladno članku 277. stavku 4. točci 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranci Društva www.crosig.hr.

  Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika. 

  Životopisi kandidata.