Oglas za sazivanje 35. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

 

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 54. sjednici održanoj dana 21. travnja 2011. godine, donijela je Odluku o sazivanju br. UP-25/SPP/2011, te ovime dioničare poziva na

                                                  35. Glavnu skupštine CROATIA osiguranja d.d.

                                                        07. srpnja 2011. godine u 12,00  sati

                                                   u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

I.    Za 35. Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:

    · Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidiranog  godišnjeg izvješća CROATIA osiguranja d.d.

    · Razmatranje izvješća Nadzornog odbora

    · Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi

   1. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za  2010. godinu

    · Donošenje Odluke o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d.

    · Donošenje Odluke o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

   2. · Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu

   II.  PRIJEDLOZI ODLUKA

   Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnje izvješće i financijske izvještaje za 2010. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

   Ad. 3.a. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 35. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 07. srpnja 2011. donijela je

                                                                     O D L U K U

                                                               o upotrebi dobiti za 2010. godinu

                                                                           I.

   Temeljem financijskih izvještaja za 2010. godinu CROATIA osiguranje d.d. ostvarila je slijedeće rezultate za životna i neživotna osiguranja:

   1. Ukupni prihodi

   2.888.519.690,88

   kn

   2. Ukupni rashodi

   2.831.748.705,15

   kn

   3. Dobit prije poreza

   56.770.985,73

   kn

   4. Porez na dobit

   13.167.099,28

   kn

   5. Dobit poslije poreza

   43.603.886,45

   kn

                                                                           II.

    Ostvarena neto dobit CROATIA osiguranja d.d. upotrijebit će se za:

    1. Zakonske rezerve

    2.180.194,32

    kn   

    2. Statutarne rezerve

    10.355.923,03

    kn   

    3. Dividendu za povlaštene dionice

    980.000,00

    kn

    4. Dividendu za redovne dionice

    27.683.820,00

    kn

    5. Zadržanu dobit

    2.403.949,10

    kn

                                                                           III.

    Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn, a za redovne dionice 90,00 kn po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

                                                                           IV.

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

    Ad. 3.b. Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, NN 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 35. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 07. srpnja 2011. donijela je

                                                                        O D L U K U

                                                      o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d.

                                                                               I.

    Utvrđuje se da je Hrvoje Vojković bio predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2010. godini, u razdoblju od 01.01.2010. godine do 17.03.2010. godine.

    35. Glavna skupština ne odobrava rad, te ne daje razrješnicu predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d. Hrvoju Vojkoviću, za razdoblje od 01.01.2010. godine do 17.03.2010. godine.

                                                                                II.

     Utvrđuje se da je Damir Mihanović bio član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2010. godini, u razdoblju od 01.01.2010. godine do 01.03.2010. godine.

     35. Glavna skupština ne odobrava rad, te ne daje razrješnicu članu Uprave CROATIA osiguranja d.d. Damiru Mihanoviću, za razdoblje od 01.01.2010. godine do 01.03.2010. godine.

                                                                                III.

     Utvrđuje se da je Zdravku Zrinušiću, predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d., mandat počeo teći dana 18.03.2010. godine.

     35. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d. Zdravku Zrinušiću, za razdoblje od 18.03.2010. godine do 31.12.2010. godine.

                                                                                IV.

     35. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članici Uprave CROATIA osiguranja d.d. Silvani Ivančić, za poslovnu 2010. godinu.

     Ad. 3.c. Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 35. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 07. srpnja 2011., donijela je

                                                                                          O D L U K U

                                                   o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

                                                                                I.

     35. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2010. godini, te daje razrješnicu Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

     Ad. 4. Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

     Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 35. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 07. srpnja 2011. godine, donijela je

                                                                                          O D L U K U

                                                  o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu

     BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg  John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu.

     III.  OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA              

     PRIJAVA

     Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Služba za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu) šest dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispijeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo nazočiti i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 30. lipnja 2011. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranje d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr.  

     PUNOMOĆ

     Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/punomoći na način da upiše točan naziv /tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Službe za pravne poslove Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

     MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

     Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 35. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Godišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano  godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d., te Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu  i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu, objavljeni su na Internet stranci Društva www.crosig.hr. Svi materijali za 35. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne poslove Generalne direkcije.

     UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

     Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

     PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

     Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora  ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

     PRAVO NA OBAVIJESTI

     Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

     OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

     CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja 35. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 316 348 dionica, od čega je 307 598 redovnih dionica i 8 750 povlaštenih dionica, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

     Sukladno članku 277. stavku 4. točci 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranci Društva www.crosig.hr.

     Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika. 

     U slučaju nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 08. srpnja 2011. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.