Rječnik pojmova

Osiguratelj

CROATIA osiguranje d.d.

Osiguranik

Osiguranik je fizička osoba koja temeljem nastalog osiguranog slučaja ima pravo na ispunjenje ugovorene osigurateljne obveze.

Dodatno zdravstveno osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Mogu se osigurati sve osobe iznad 18 godina, a koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja. Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na 2 godine, a početak osiguranja može biti bilo koji dan u mjesecu. Policu nije moguće ugovoriti retrogradno.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Pokriva troškove svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju bez ograničenja u:

  • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • za specijalističke preglede
  • za dijagnostiku
  • za laboratorijske pretrage
  • za fizikalnu terapiju
  • za usluge dentalne medicine
  • za ortopedska i druga pomagala
  • za bolničko liječenje
  • za izdavanje lijeka na recept

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko zbog tehničkog ili nekog drugog razloga zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu odnosno ne provede autorizaciju, molimo Vas da nas o tome izvijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja, molimo Vas da nam dostavite originalni račun kako bismo Vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva.

Sklapanje ugovora o osiguranju

Ugovor sklapa ugovaratelj osiguranja s Croatia osiguranjem d.d. i smatra se da je sklopljen plaćanjem premije. Kako bi Vaša polica bila valjana, uplata mora biti podnesena prije označenog datuma važenja police. Sve cijene izražene su u kunama.

Uvjeti osiguranja

Uvjeti osiguranja su skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obveza iz određene vrste osiguranja. Odredbe općih uvjeta osiguranja u pravilu su regulirane zakonskim propisima i sporazumima ugovaratelja.

Ugovaratelj osiguranja

Pravna ili fizička osoba koja sa osiguravateljem zaključi ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja. U najvećem su broja slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik iste osobe.

Premija osiguranja

Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj.

Početak osiguranja

Datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju. Obveza osiguratelja počinje u 24:00 dana koji je naveden u polici kao početak osiguranja. Kod polica Croatia osiguranja d.d. ugovorena je karenca od 15 dana, te obveza osiguratelja počinje 16-tog dana od dana koji je u polici osiguranja označen kao dan početka osiguranja, ako je do tog dana plaćen prvi obrok premije.

Karenca

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se KARENCA (poček). 
Karenca se primjenjuje samo pri prvom ugovaranju osiguranja. To znači da se pri produžetku osiguranja na sljedeće osigurateljno razdoblje više ne primjenjuje nego se polica može odmah početi koristiti.

Kraj osiguranja

Datum naveden na polici kojim prestaje vrijediti ugovor o osiguranju.

Proizvodi Croatia osiguranja d.d. ugovaraju se na period od 2 godine za dodatno zdravstveno osiguranje, za dopunsko do otkaza a za Best doctors plus za minimalno na godinu dana.

Kraj osiguranja je uvijek nakon proteka tog roka ili otkaza osiguranja kod dopunskog odnosno kod Best doctors plus ukoliko se ne produži osiguranje na slijedeću godinu.

Iskaznica

Iskaznica, izdaje je osiguravatelj Croatia osiguranje d.d. osiguraniku na temelju sklopljenog ugovora o dodatnom i/ili dopunskom zdravstvenom osiguranju. Prilikom korištenja prava po ugovoru o osiguranju služi za dokazivanje statusa osiguranika dodatnog i/ili dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju – jedinstveni broj svake osobe koja posjeduje obvezno osiguranje. Dodjeljuje ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Na zdravstvenoj iskaznici se nalazi u drugom redu, iza godine rođenja. Ukoliko Vaša iskaznica nema tiskan matični broj, potrebno ga je zatražiti u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.