Prodaja potraživanja po zajmu, Just-graditeljstvo d.o.o.

Rok za dostavu ponude 8.5.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O G L A S

O PRODAJI POTRAŽIVANJA

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje oglas o prodaji potraživanja po zajmu odobrenom društvu Just-graditeljstvo d.o.o. (oib 57303316329, u stečaju od 07.11.2014. godine, dana 29.01.2019. godine doneseno Rješenje o obustavljanju i zaključenju stečajnog postupka), kako slijedi:

Predmet prodaje:

Potraživanja po Ugovoru o kreditu broj 150061/2 u iznosu preostale glavnice od 8.689.771,33 kuna (odnosno protuvrijednost od 1.158.854,66 eur), s dospijećem 10.07.2010. godine, s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama.

Instrument osiguranja:

Naplata potraživanja po zajmu osigurana je hipotekom na prvom mjestu na nekretninama navedenim u priloženoj tablici. CROATIA osiguranje d.d. vodi ovrhu na predmetnim nekretninama radi naplate potraživanja po zajmu. 

Uvjeti prodaje:

Početna cijena po kojoj se prodaju potraživanja iznosi 6.000.000,00 kuna. Plaćanje kupoprodajne cijene je odmah po sklapanju odgovarajućeg ugovora o prodaji potraživanja.

Ponude za otkup potraživanja dostavljaju se na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za financije i računovodstvo, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, najkasnije do 08.05.2019. godine. Ponuda mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, oib, adresu, kontakt podatke te cijenu za otkup potraživanja.

Ponudi je potrebno priložiti potvrdu o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 600.000,00 kuna. Uplatu je potrebno izvršiti na račun CROATIA osiguranja d.d. broj HR94 2340009 1100555008. U pozivu na broj primatelja treba navesti oib ponuditelja, a u opis plaćanja „jamstvo za otkup potraživanja Industrogradnja“. Umjesto uplate, ponuditelj može predati neopozivu i bezuvjetnu garanciju banke plativu bez prigovora i na prvi poziv. Jamstvo će se naplatiti u slučaju da odabrani ponuditelj ne sklopi odgovarajući ugovor o prodaji (ustupu) potraživanja do 06.06.2019. godine i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu do roka iz ugovora, a ostalim ponuditeljima će biti vraćeno.

CROATIA osiguranje d.d. će odabrati bezuvjetnu ponudu s najvišom ponuđenom cijenom pri čemu zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda. Ponuditelji snose moguće troškove vezane za podnošenje ponude. O odabiru će ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

CROATIA osiguranje d.d. ne odgovara za mogućnost naplate potraživanja tj. za unovčenje nekretnina založenih za osiguranje naplate zajma. 

Dodatne informacije o potraživanjima koja su predmet prodaje, nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr.