Prodaja potraživanja po zajmu, Industrogradnja d.d.

Rok za dostavu ponude 24.4.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje:

O G L A S

O PRODAJI POTRAŽIVANJA

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje oglas o prodaji potraživanja po zajmu odobrenom društvu Industrogradnja d.d. (oib 19751350811, brisano iz Sudskog registra), kako slijedi:

Predmet prodaje:

Potraživanja po zajmu po Ugovoru o zajmu broj 621000808 u iznosu preostale glavnice od 9.000.000,00 kuna s dospijećem 30.12.2011. godine, s pripadajućom revalorizacijom, redovnim i zateznim kamatama.

Instrument osiguranja:

Naplata potraživanja po zajmu osigurana je hipotekom na prvom mjestu na nekretninama u vlasništvu društva Industrogradnja nekretnine d.o.o. (oib 55713556812) upisanim u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu - Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb i to: zk. ul. 23586, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 6354/8 površine 9.545 m2 i k.č.br. 6355/3 površine 5.935 m2, ukupno 15.480 m2, u naravi zemljište i derutne gospodarske zgrade u Radničkoj cesti u Zagrebu. CROATIA osiguranje d.d. vodi ovrhu na predmetnim nekretninama radi naplate potraživanja po zajmu.

Uvjeti prodaje:

Početna cijena po kojoj se prodaju potraživanja iznosi 12.000.000,00 kuna. Plaćanje kupoprodajne cijene je odmah po sklapanju odgovarajućeg ugovora o prodaji potraživanja.

Ponude za otkup potraživanja dostavljaju se na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za financije i računovodstvo, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, najkasnije do 24.04.2019. godine. Ponuda mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, oib, adresu, kontakt podatke te cijenu za otkup potraživanja.

Ponudi je potrebno priložiti potvrdu o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Uplatu je potrebno izvršiti na račun CROATIA osiguranja d.d. broj HR94 2340009 1100555008. U pozivu na broj primatelja treba navesti oib ponuditelja, a u opis plaćanja „jamstvo za otkup potraživanja Industrogradnja“. Umjesto uplate, ponuditelj može predati neopozivu i bezuvjetnu garanciju banke plativu bez prigovora i na prvi poziv. Jamstvo će se naplatiti u slučaju da odabrani ponuditelj ne sklopi odgovarajući ugovor o prodaji (ustupu) potraživanja do 20.05.2019. godine i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu do roka iz ugovora, a ostalim ponuditeljima će biti vraćeno.

CROATIA osiguranje d.d. će odabrati bezuvjetnu ponudu s najvišom ponuđenom cijenom pri čemu zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda. Ponuditelji snose moguće troškove vezane za podnošenje ponude. O odabiru će ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

CROATIA osiguranje d.d. ne odgovara za mogućnost naplate potraživanja tj. za unovčenje nekretnina založenih za osiguranje naplate zajma. 

Dodatne informacije o potraživanjima koja su predmet prodaje, nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr.