Usluga energetskog certificiranja nekretnina CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave: Usluga energetskog certificiranja nekretnina CROATIA osiguranja d.d.

Uvjeti nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka radova: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za upravljanje nekretninama, nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, tel:(01) 633 2551, fax:(01) 633 2035, MB 3276147, OIB 26187994862. Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 10,00 do 11,00 sati, počevši od 04.07.2013.g. do zaključno 10.07.2013.g.

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d., Urudžbeni ured, Miramarska 22/II, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVU USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NEKRETNINA EV.BR. 01/13

Rok za dostavu ponuda: 17.07.2013.g. do 10,00 sati

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 17.07.2013.g. u 10,15 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb, IV. kat nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.