Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu čišćenja

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d., Filijala Split, temeljem Odluke Uprave Društva, sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja  objavljuje                                                               P O Z I V                               za prikupljanje ponuda za nabavu usluga čišćenja                                    poslovnog prostora za potrebe Filijale Split

Predmetnabave:Nabava usluga čišćenja poslovnog prostora za potrebe Filijale Split, TrgHrvatske bratske zajednice 8.

Nuđenjepredmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Mjestoisporuke:CROATIA osiguranje d.d., Filijala Split, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice8.

Naznakazabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisudopuštene.

Početaki rok:Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresana kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIAosiguranje d.d., Filijala Split, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 8, tel:(021) 302-907, fax: (021) 302-824, MB: 3276147, OIB: 26187994862. Sve potrebneinformacije i dodatna pojašnjena u svezi s predmetnom nabavom, kao i uvid u kompletnudokumentaciju, mogu se dobiti svakog radnog dana od 9,00 h do 12,00 h, počevšiod dana objave do zaključno 10.05.2011. Dokumentacija za nadmetanje preuzima sena navedenoj adresi, uz predočenje potvrde o uplati 100,00 Kn na žiro računFilijale Split broj: 2340009-1410041352 kod Privredne banke Zagreb, poziv nabroj 26187994862, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – evidencijskibroj 18/11 (nabava usluga čišćenja poslovnog prostora).

Rokza dostavu ponuda: 10.05.2011. do 12,00 h.

Adresana koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d., Filijala Split,Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 8, s naznakom: NE OTVARAJ – ponuda za nabavu usluga čišćenja poslovnog prostora.

Otvaranjeponuda:Javno otvaranje ponuda biti će u 12,00 h, u Filijali Split, Split, Trg Hrvatskebratske zajednice 8, sala na VI. Katu. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditeljimoraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji zanadmetanje.

Rokvaljanosti ponude:  60 dana.

Napomena: CROATIAosiguranje d.d. od 01. listopada 2005. godine nije obveznik Zakona o javnojnabavi.