Poziv za javno prikupljanje ponuda za nabavu nosača za registarske pločice za potrebe Društva

                                                                                  . CROATIA osiguranje d. d. na temelju odluke Uprave društva, a sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d. d. objavljuje                             POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA              za nabavu nosača za registarske pločice za potrebe Društva

Predmet nabave: Nabava nosača za registarske pločice za potrebe Društva

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Mjesto isporuke: Distribucijska lista po podružnicama CROATIA osiguranja d. d., sukladno dokumentaciji za nabavu.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Zajednička ponuda, alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d. d., Generalna direkcija, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb, Sektor za nabavu i opće poslove, OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 10.00 do 13.00 sati, u razdoblju od 1. 8. 2011. do 8. 8. 2011. godine, uz predočenje potvrde o uplati 123,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun naručitelja broj 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu javnog prikupljanja ponuda - nabava nosača za registarske pločice (evidencijski broj 37/11).

Sve informacije i dodatna objašnjenja u vezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2551.

Rok za dostavu ponuda: 12. 8. 2011. do 12.00 h ( bez obzira na način dostave).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d. d. Zagreb, Generalna direkcija Miramarska 22, 10000 Zagreb, Sektor za nabavu i opće poslove, s naznakom: “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVU NOSAČA ZA REGISTARSKE PLOČICE”, evidencijski broj 37/11.

Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda održat će se 12. 8. 2011. u 12.30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d. d., Generalna direkcija, Miramarska 22, Zagreb, otvoreni prostor na IV. katu nove zgrade.

Dokazi i dokumentacija koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Rok je valjanosti ponude 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d. d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.