Poziv za javno nadmetanjeza nabavu fotokopirnog papira i uredskog materijala za potrebe Filijale Karlovac

CROATIA osiguranje d.d., Filijala Karlovac, Trg P. Zrinskog 2, Karlovac, OIB:26187994862, temeljem Odluke Uprave Društva, sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranje d.d., objavljuje POZIV ZA JAVNO NADMETANJE za nabavu fotokopirnog papira i uredskog materijala za potrebe Filijale Karlovac

Evidencijski broj nabave: 38/12

Predmet nabave: Fotokopirni papir i uredski materijal (registratori, fascikli i sl.).

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačice: Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Filijala Karlovac, Trg P. Zrinskog 2, Karlovac, Ured direktora, tel:(047) 693 100, OIB: 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, počevši od 18.06.2012. do zaključno 26.06.2012.

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Filijala Karlovac, Trg P. Zrinskog 2, Karlovac, Ured direktora, s naznakom: NE OTVARAJ – ponuda za fotokopirni papir i uredski materijal

Rok za dostavu ponuda: 09.07.2012. do 10,00 h (bez obzira na način dostave).

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda održat će se 09.07.2012. u 10,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranje d.d., Filijala Karlovac, Trg P. Zrinskog 2, Karlovac, Ured direktora. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Kriterij za odabir: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi