Otvoreni postupak nabave robe, radova i usluga za nabavu poslužitelja baze podataka, prateće opreme i usluga

CROATIA osiguranje d.d. primjenjujući članak 16. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d., raspisuje OTVORENI POSTUPAK NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA za nabavu poslužitelja baze podataka, prateće opreme i usluga za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave: Poslužitelji baze podataka, prateća oprema i usluge

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Alternativne ponude i varijante ponude: Nisu dozvoljene

Početak i rok završetka usluge: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje 

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 13:00 sati, počevši od 02.08.2013. godine do zaključno 14.08.2013. godine, ili na e-mail adresi: sippp@crosig.hr  

Rok za dostavu ponude: 19.08.2013. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave

Adresa na koju se šalje ponuda: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARATI – PONUDA ZA NABAVU 01/13

Otvaranje ponuda: javno, 19.08.2013. godine u 12.10 sati, mjesto otvaranja navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude: 60 dana

Kriterij za odabir: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi