Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u okviru Autobusnog kolodvora u Čakovcu

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u okviru Autobusnog kolodvora u Čakovcu

PREDMET I VRIJEME ZAKUPA

 • Poslovni prostor u Čakovcu, Tome Masaryka 26 – u prizemlju Autobusnog kolodvora Čakovec, dio poslovnog prostora br.4 – lokal površine 26,28 m2 i pretprostor površine 12,04 m2, bez opreme i inventara - za početni iznos zakupnine u iznosu od 4,00 EUR-a/m2 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan ispostave računa uvećano za PDV i režijske troškove.
 • Za korištenje poslovnog prostora potrebna je adaptacija koju će zakupac izvršiti o vlastitom trošku.
 • Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme

UVJETI ZAKUPA

 1. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće pravne osobe a strane osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.
 2. Poslovni prostori daju se u zakup po principu  viđeno - zakupljeno.
 3. Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.
 4. Izabrani ponuditelj ima obvezu s zakupodavcem sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora (solemniziran od strane javnog bilježnika) u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru. Kao instrument osiguranja plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova zakupnik se obvezuje ispostaviti solemniziranu Zadužnicu u visini iznosa od 5 mjesečnih zakupnina uvećano za režije.
 5. Pismene ponude treba dostaviti do 25.02.2014. godine.
 6. Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na broj tel.: 042 301 136 te dogovoriti vrijeme pregleda/viđenja predmetnog poslovnog prostora.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati:

 1. Podatke o ponuditelju - original ili ovjeren izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno  original ili ovjeren izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrtnike, dokaz o ispunjenim zakonskim pretpostavkama za strane osobe.
 2. Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,
 3. Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,
 4. Potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana
 5. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 6. Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja

 VALJANOST I OSTALI UVJETI PONUDE

 1. Najpovoljniji ponuditelj  će se utvrditi na temelju najviše ponuđene mjesečne zakupnine.
 2. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati najvišu, niti bilo koju drugu ponuđenu cijenu, te nema obvezu svoju odluku obrazlagati bilo kojem od ponuditelja.
 3. Natječaj se smatra valjanim i u slučaju podnošenja samo jedne ponude.
 4. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, a svi naknadi prigovori su isključeni.

DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
CROATIA osiguranje d.d.,
Generalna direkcija
Miramarska 22,
10 000 ZAGREB
s naznakom  “NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ČAKOVCU“