Natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u Našicama, Braće Radić 1a

Natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u Našicama, Braće Radić 1a

PREDMET I VRIJEME ZAKUPA

 • Poslovni prostor u Našicama, Braće Radić 1a – dio poslovne zgrade u prizemlju, koji se sastoji od tri prostorije, hodnika i sanitarng čvora, površine 40 m2, upisano u zk.ul. 4008, k.o. Našice, označeno kao kat.čest 1542/1, 1542/2 – bez opreme i inventara - za početni iznos zakupnine u iznosu od 60,00 kn/m2, uvećano za PDV i režijske troškove.
 • Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme 

UVJETI ZAKUPA

 1. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće pravne osobe a strane osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.
 2. Poslovni prostori daju se u zakup po principu  viđeno - zakupljeno.
 3. Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.
 4. Izabrani ponuditelj ima obvezu s zakupodavcem sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora (solemniziran od strane javnog bilježnika) u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru. Kao instrument osiguranja plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova zakupnik se obvezuje ispostaviti solemniziranu Zadužnicu u visini iznosa od 5 mjesečnih zakupnina uvećano za režije.
 5. Pismene ponude treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa u tisku.
 6. Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na broj tel.: 031 223 524, te dogovoriti vrijeme pregleda/viđenja predmetnog poslovnog prostora.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati:

 1. Podatke o ponuditelju - original ili ovjeren izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno  original ili ovjeren izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrtnike, dokaz o ispunjenim zakonskim pretpostavkama za strane osobe.
 2. Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,
 3. Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,
 4. Potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana
 5. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 6. Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja

VALJANOST I OSTALI UVJETI PONUDE

 1. Najpovoljniji ponuditelj  će se utvrditi na temelju najviše ponuđene mjesečne zakupnine.
 2. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati najvišu, niti bilo koju drugu ponuđenu cijenu, te nema obvezu svoju odluku obrazlagati bilo kojem od ponuditelja.
 3. Natječaj se smatra valjanim i u slučaju podnošenja samo jedne ponude.
 4. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, a svi naknadi prigovori su isključeni. 

DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROATIA osiguranje d.d.,
Generalna direkcija
Miramarska 22,
10 000 ZAGREB
s naznakom  “NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NAŠICAMA“