Natječaj za prodaju nekretnina CROATIA osiguranja d.d.

I.    PREDMET PRODAJE:

98 nekretnina na području Republike Hrvatske koje su razvrstane u sljedeće kategorije:

  1. stanovi i kuće - prazni,  ukupno 24 nekretnine
  2. stanovi i kuće – dani u najam, ukupno 18 nekretnina
  3. poslovni prostori i zgrade – prazni, ukupno 23 nekretnine
  4. poslovni prostori i zgrade – dani u zakup, ukupno 10 nekretnina
  5. zemljišta, ukupno 23 nekretnine

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija o uvjetima prodaje i popisom nekretnina:

Sve informacije o preuzimanju Dokumentacije o uvjetima prodaje i popisom nekretnina CROATIA osiguranja d.d. mogu se dobiti na tel: 01/633 2240 ili putem mail adresa: nekretnine@crosig,hr, prodaja@abilia.hr 

II. UVJETI PRODAJE

1. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, a strane osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.

2. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini 5% od početne kupoprodajne cijene za pojedinu nekretninu.

3. Izabrani ponuditelj ima obvezu s prodavateljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru.

4. Pismene ponude treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u tisku.

III. VALJANOST I OSTALI UVJETI PONUDE

1. Najpovoljniji ponuditelji  će se utvrditi na temelju najviše ponuđene kupoprodajne cijene. Prednost pri kupnji predmetnih nekretnina imaju ponuditelji koji ponude isplatu kupovnine u cijelosti odnosno u kraćem roku otplate.

2. CROATIA osiguranje d.d. zadržava pravo da ne prihvati najvišu, niti bilo koju drugu ponuđenu cijenu, te nema obvezu svoju odluku obrazlagati bilo kojem od ponuditelja.

3. Natječaj se smatra valjanim i u slučaju podnošenja samo jedne ponude za nekretninu koja se prodaje.

4. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

5. Porez na promet nekretnina i druge troškove vezane uz prijenos vlasništva kupljene nekretnine snosi kupac.

IV. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROATIA osiguranje d.d.

Sektor za ulaganja

10 000 ZAGREB, Vatroslava Jagića 33,

s naznakom “NE OTVARAJ-PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE ”