Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Okučanima

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Okučanima

PREDMET I VRIJEME ZAKUPA

· Poslovni prostor u Okučanima, Blaženog Kardinala A.Stepinca 26 – dio poslovnog prostora u prizemlju, koji se sastoji od uredskog prostora površine 27,00m2 te skladišta površine 4,00m2, uz korištenje sanitarnog čvora, upisano u zk.ul. 620 poduložak 3, k.o. Okučani, označeno kao kat.čest 600 - bez opreme i inventara

· Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet godina.

UVJETI ZAKUPA

  · Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće pravne osobe a strane osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.

  · Poslovni prostor daju se u zakup po principu  viđeno - zakupljeno.

  · Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

  · Izabrani ponuditelj ima obvezu s zakupodavcem sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora (solemniziran od strane javnog bilježnika) u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru. Kao instrument osiguranja plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova zakupnik se obvezuje ispostaviti solemniziranu Zadužnicu u visini iznosa od 5 mjesečnih zakupnina uvećano za režije.

  · Pismene ponude treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u tisku.

  · Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na broj tel.: 035 214 110, te dogovoriti vrijeme pregleda/viđenja predmetnog poslovnog prostora.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati:

  · Podatke o ponuditelju - original ili ovjeren izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno  original ili ovjeren izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrtnike, dokaz o ispunjenim zakonskim pretpostavkama za strane osobe.

  · Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,

  · Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,

  · Potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana

  · Iznos ponuđene mjesečne zakupnine,

  · Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja

VALJANOST I OSTALI UVJETI PONUDE

  · Najpovoljniji ponuditelj  će se utvrditi na temelju najviše ponuđene mjesečne zakupnine.

  · Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati najvišu, niti bilo koju drugu ponuđenu cijenu, te nema obvezu svoju odluku obrazlagati bilo kojem od ponuditelja.

  · Natječaj se smatra valjanim i u slučaju podnošenja samo jedne ponude.

  · Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, a svi naknadi prigovori su isključeni.

DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROATIA osiguranje d.d.,

Generalna direkcija

Miramarska 22,

10 000 ZAGREB

s naznakom  “NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OKUČANIMA“