Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u okviru Autobusnog kolodvora u Čakovcu

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u okviru Autobusnog kolodvora u Čakovcu

PREDMET I VRIJEME ZAKUPA

· Poslovni prostor u Čakovcu, Tome Masaryka 26 – u prizemlju Autobusnog kolodvora Čakovec, ukupne površine 136,23 m2, bez opreme i inventara - za početni iznos zakupnine u iznosu od 4,00 EUR-a/m2 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan ispostave računa uvećano za PDV i režijske troškove.

· Za korištenje poslovnog prostora potrebna je adaptacija koju će zakupac izvršiti o vlastitom trošku.

· Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet godina.

UVJETI ZAKUPA

  · Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće pravne osobe a strane osobe sukladno propisima Republike Hrvatske.

  · Poslovni prostori daju se u zakup u cijelosti, po principu  viđeno - zakupljeno.

  · Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

  · Izabrani ponuditelj ima obvezu s zakupodavcem sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora (solemniziran od strane javnog bilježnika) u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru. Kao instrument osiguranja plaćanja mjesečne zakupnine i režijskih troškova zakupnik se obvezuje ispostaviti solemniziranu Zadužnicu u visini iznosa od 5 mjesečnih zakupnina uvećano za režije.

  · Pismene ponude treba dostaviti do 14.08.2013. godine.

  · Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na broj tel.: 042 301 136 te dogovoriti vrijeme pregleda/viđenja predmetnog poslovnog prostora.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati:

  · Podatke o ponuditelju - original ili ovjeren izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno  original ili ovjeren izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrtnike, dokaz o ispunjenim zakonskim pretpostavkama za strane osobe.

  · Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,

  · Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,

  · Potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana

  · Iznos ponuđene mjesečne zakupnine,

  · Izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja

VALJANOST I OSTALI UVJETI PONUDE

  · Najpovoljniji ponuditelj  će se utvrditi na temelju najviše ponuđene mjesečne zakupnine.

  · Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati najvišu, niti bilo koju drugu ponuđenu cijenu, te nema obvezu svoju odluku obrazlagati bilo kojem od ponuditelja.

  · Natječaj se smatra valjanim i u slučaju podnošenja samo jedne ponude.

  · Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, a svi naknadi prigovori su isključeni.

DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

CROATIA osiguranje d.d.,

Generalna direkcija

Miramarska 22,

10 000 ZAGREB

s naznakom  “NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“