Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga rekonstrukcije,sanacije i adaptacije objekta za potrebe filijale Osijek

CROATIA osiguranja d.d. objavljuje NADMETANJE PO POZIVU u prvom stupnju za nabavu usluga rekonstrukcije,sanacije i adaptacije objekta za potrebe filijale Osijek

Vrsta usluge:

usluga rekonstrukcije,sanacije i adaptacije potkrovlja zgrade u ulici Radićeva 3 u Osijeku za potrebe CROATIA osiguranja d.d., filijala Osijek. Radovi bi obuhvaćali zidarske,podopolagačke,keramičke, radove, radove na uređenju vanjske fasade, te elektroinstalaterske radove i radove postavljanja grijanja.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene. Zajednički ponuditelji nisu dopušteni

Adresa na kojoj se šalje zahtjev za sudjelovanje:

CROATIA osiguranje d.d., Filijala Osijek,Gajev trg 1, 31000 Osijek, Urudžbeni zapisnik

Osoba za kontakt: Marijanka Nemet, broj telefona 031 223-540, e-mail: marijanka.nemet@crosig.hr

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje:

27.07.2012.godine do 10,00 h.

Način dokazivanja sposobnosti:

· izvod iz sudskog,strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta,

· račun dobiti i gubitka ili bilance ili njihovi dijelovi,

· financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje tri financijske godine,

· izvod iz kaznene evidencije ili jednakovrijedna potvrda sudskih ili upravnih tijela države sjedišta za odgovornu osobu,

· potvrda porezne uprave o stanju duga, potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokumenti države sjedišta,

· potvrda drugih naručitelja o uredno ispunjenim ugovorima za robe i usluge u predhodne tri godine kao i dokaz o strukovnoj osposobljenosti i broju zaposlenih.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s tim da stariji od 30 dana od dana oglašavanja poziva za nadmetanje ne smiju biti dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a stariji od šest mjeseci ne smiju biti ostali dokazi.

Rok u kojem će pozvani ponuditelji dostaviti ponude:

15 dana od slanja poziva odabranim sposobnim ponuditeljima

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.