Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga marketinške agencije

                                          .                                      Croatia osiguranje d.d.objavljuje                                               NADMETANJEPO POZIVU                  u prvom stupnju za nabavuusluga marketinške agencije za kreativu,                  produkciju, zakup i planiranje medija zapotrebe Croatia osiguranja d.d.

Vrsta usluge:

usluge marketinške agencije zakreativu, produkciju, zakup i planiranje medija za potrebe Croatia osiguranjad.d.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

alternativna ponuda i varijante ponuda nisu dopuštene. Zajednički ponuditeljinisu dopušteni.

Adresana koju se šalje zahtjev za sudjelovanje:

Croatia osiguranje d.d., Zagreb,Miramarska cesta 22/II, Urudžbeni zapisnik, 10 000 Zagreb.

Naziv i adresa sektora, ime naručitelja zavezu i način komunikacije:

Croatia osiguranje d.d., Sektor za prodaju imarketing, Miramarska 22/II, Mirela Kalcina, tel.: (01) 633 2528, e-mail: mirela.kalcina@crosig.hr

Rokza dostavu zahtjeva za sudjelovanje:

7 danaod objave poziva za nadmetanje po pozivu (krajnji rok dostave 06.05.2011., do14 sati).  Zahtjev za sudjelovanje šaljese na hrvatskom jeziku.

Načindokazivanja sposobnosti:

Dokazi i dokumentacija koje ponuditeljimoraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti:

1. izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6mjeseci

2. BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana

3. potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobeponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu – ponuditelja

4. potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznimobvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30dana

5. lista referenci s popisom društava ukojima je ponuditelj pružao predmetne usluge

6. navesti segmentirano usluge kojeponuditelj pruža za kreativu, produkciju, zakup i planiranje medija

Dokazi o sposobnosti prilažu se u izvornikuili ovjerenom presliku.

Rok u kojem će pozvani ponuditelji dostavitiponude: 21 dan od slanja poziva odabranim sposobnim ponuditeljima.

Napomena: Croatia osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.