Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga marketinške agencije za kreativna rješenja, produkciju, zakup i planiranje medija za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

NADMETANJE PO POZIVU U prvom stupnju za nabavu usluga marketinške agencije za kreativna rješenja, produkciju, zakup i planiranje medija za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave:

Usluge marketinške agencije za kreativna rješenja i produkciju i/ili zakup i planiranje medija za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Naznaka zabrane inačice (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dopuštene. Zajednički ponuditelji nisu dopušteni.

Adresa na koju se šalje zahtjev za sudjelovanje:

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska cesta 22/I, Urudžbeni zapisnik, 10 000 Zagreb

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje:

27.04.2012. godine do 12,00 h na adresu naručitelja (bez obzira na način dostave)

Naziv i adresa Sektora, ime naručitelja za vezu i način komunikacije:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za prodaju i marketing, Miramarska 22/II, Tihomir Vedriš, tel: (01) 633 2508, e-pošta: tihomir.vedris@crosig.hr

Način dokazivanja sposobnosti:

Dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti:

  1. Izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci
  2. BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana
  3. Potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu – ponuditelja
  4. Potvrda porezne uprave o podmirenim svim javnim davanjima, ne starija od 30 dana
  5. Lista referenci s popisom društava u kojima je ponuditelj pružao predmetne usluge
  6. Segmentirano navesti usluge koje ponuditelj pruža za kreativna rješenja, produkciju, zakup i planiranje medija
Dokazi o sposobnosti prilažu se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Rok u kojem će pozvani ponuditelji dostaviti ponude:

21 dan od slanja poziva odabranim sposobnim ponuditeljima

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi