Javno nadmetanje za prodaju rabljenih vozila

JAVNO NADMETANJE za prodaju rabljenih vozila

Predmet prodaje: Prodaja rabljenih vozila Društva.     

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka prodaje: Sukladno dokumentaciji za prodaju.      

Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d. Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22, Zagreb, OIB:26187994862, svakog radnog dana od 11:00 – 12:00 sati, počevši od 08.05.2013.g. do zaključno 10.05.2013.g.

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni ured I kat,Miramarska 22, 10000Zagreb,  s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA DRUŠTVA Javno nadmetanje, evidencijski broj:  02/13

Rok za dostavu ponuda (bez obzira na način dostave): 17.05.2013. godine do 14 sati            

Otvaranje ponuda i kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude: 45 dana

CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi