Javno nadmetanje za nabavu Web i Mail gateway sigurnosnog rješenja

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d.  primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabavi Croatia osiguranja d.d., raspisuje                                             JAVNO NADMETANJE                  za nabavu Web i Mail gateway sigurnosnog rješenja

Predmet nabave: Web i Mail gateway sigurnosno rješenje - Websense TRITON Security Gateway Anywhere

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Alternativne ponude i varijante ponude: Nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka usluge: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: Croatia osiguranje d.d., Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 12:00 sati, počevši od 29.07.2011. do zaključno 10.08.2011, kontakt osoba: g. Mario Laušin tel. 01/633-2710 (mario.lausin@crosig.hr).

Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelj preuzima na navedenoj adresi ili na e-mail.

Rok za dostavu ponude: 19.08.2011. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave.

Adresa na koju se šalje ponuda: Croatia osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ –JAVNO NADMETANJE BR. 33/11

Otvaranje ponuda: Javno, 19.08.2011.godine u 12.10 sati, mjesto otvaranja navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude 60 dana

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Croatia osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi