Javno nadmetanje za nabavu vanjskog čišćenja poslovnog objekta (nova zgrada), Miramarska 22, Zagreb

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d. objavljuje                                                                      JAVNO NADMETANJE                                     za nabavu vanjskog čišćenjaposlovnog objekta                                                 (nova zgrada), Miramarska 22, Zagreb

Predmet nabave: Nabava vanjskog čišćenja poslovnog objekta (novazgrada), Miramarska 22, Zagreb

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica(varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacijaza nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Sektorza nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, tel:(01) 633 2551, fax:(01) 633 2035, OIB: 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanjepreuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 h, počevšiod 14.06.2011. do zaključno 21.06.2011. godine, uz  predočenje potvrde o uplati 123,00 kn, na transakcijskiračun CROATIA osiguranja d.d. broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privrednebanke Zagreb d.d., s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – evidencijski broj 43/11(vanjsko čišćenje poslovnog objekta, nova zgrada, Miramarska 22, Zagreb).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d., GeneralnaDirekcija, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik, s naznakom: NE OTVARAJ – ponuda za nabavu vanjskog čišćenjaposlovnog objekta (nova zgrada), Miramarska 22, Zagreb

Rok za dostavu ponuda: 28.06.2011. godine do 12,00 h (bez obzira na načindostave).

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda održat će se 28.06.2011.godine u 12,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22/IV,10000 Zagreb. Dokazei dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanjasposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditeljauz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Kriterij za odabir: Sukladno Dokumentaciji zanadmetanje.

Napomena:CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi