Javno nadmetanje za nabavu usluge tjelesne zaštite i zaštite objekta Poslovnog kompleksa Miramarska 22, Zagreb

CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE za nabavu usluge tjelesne zaštite i zaštite objekta Poslovnog kompleksa Miramarska 22, Zagreb

Predmet nabave: Nabava usluge tjelesne zaštite i zaštite objekta Poslovnog kompleksa Miramarska 22, Zagreb.

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačice (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Rok isporuke: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, Zagreb, OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi u radne dane u vremenu od 08:30 do 10:30 sati, počevši u četvrtak 27.12.2012., a završno s petkom 4.1.2013. godine, uz predočenje potvrde o uplati 125,00 kuna (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, poziv na broj OIB ponuditelja, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – nabava usluga tjelesne zaštite (ev. broj: 48/12)

Sve informacije i dodatna pojašnjenje u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2221 ili 01/633-2551.

Rok za dostavu ponuda: 11.01.2013. do 10:30 h (bez obzira na način dostave).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb

Urudžbeni zapisnik

s naznakom:

NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU TJELESNE ZAŠTITE - EV. BROJ 48/12 

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 11.01.2013. u 11:00 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. Generalna direkcija, Miramarska 22, Zagreb, dvorana na II. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.