Javno nadmetanje za nabavu usluge izrade i tiskanje polica osiguranja AO i prateće tiskanice za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

                                                                                . CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje                                JAVNO NADMETANJE           za nabavu usluge izrade i tiskanje polica osiguranja AO i                prateće tiskanice za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave: Nabava usluge  izrade i tiskanja polica osiguranja automobilske odgovornosti  i pratećih tiskanica za potrebe  CROATIA osiguranja d.d. (Generalne direkcije i Podružnica).           

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nabavu. 

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene. 

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV,  tel:(01) 633 2218, fax:(01) 633 2035, OIB 26187994862

Sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom, kao i uvid u kompletnu dokumentaciju, mogu se dobiti svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 h, počevši od 23.01.2012. do zaključno 02.02.2012. Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi, uz  predočenje potvrde o uplati 123,00 kn, na žiro račun Naručitelja broj: 23400091100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – evidencijski broj 66/11 (police osiguranja automobilske odgovornosti i prateće tiskanice ).

Rok za dostavu ponuda: 06.02.2012. do 11,00 h

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb,    

s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA POLICE OSIGURANJA  AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PRATEĆIH TISKANICA  

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 06.02.2012. u 11,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.