Javno nadmetanje za nabavu usluga sanacije krovišta poslovne zgrade – Filijale Bjelovar, Trg E. Kvatenika 7

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d., FILIJALA BJELOVAR Trg E. Kvaternika 7, Bjelovar temeljem Odluke Uprave Društva sukladno čl. 12 Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje:                                        JAVNO NADMETANJE                           za nabavu  usluga sanacije krovišta poslovne zgrade –                                       Filijale Bjelovar, Trg E. Kvatenika 7

Predmet nabave:

Nabava usluga sanacije krovišta  poslovne zgrade  Filijale Bjelovar, Trg E. Kvaternika 7, Bjelovar.

Ponuda za predmet nabave :

      Sukladno  dokumentaciji za nabavu.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

      Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:

       Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Filijale Bjelovar, Trg E. Kvaternika 7, Bjelovar. MB: 3276147, OIB 26187994862, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 13:00 h, počevši od 05. 09.2011. do zaključno 07.09.2011.g., uz predočenje potvrde o uplati iznosa od 123,00 kn, na transakcijski račun Naručitelja br. 2340009-1410050554 otvoren kod  Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, poziv na br. 02-23-11, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno nadmetanje, evidencijski broj nabave: 23/11.

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Filijale Bjelovar, Trg E. Kvaternika 7, Bjelovar, s naznakom:

NE OTVARAJ – PONUDA ZA USLUGE SANACIJE KROVIŠTA POSLOVNE ZGRADE FILIJALE BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 7

Rok za dostavu ponuda (bez obzira na način dostave):

      14.09.2011.god. do 12,00 sati

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda bit 14.09.2011 god. u 13,00  sati, mjesto otvaranja navedeno je u dokumentaciji za nadmetanje. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene osobe ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.