Javno nadmetanje za nabavu usluga izrade i tiskanja mapa za potrebe Društva

CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE za nabavu usluga izrade i tiskanja mapa za potrebe Društva

Predmet nabave: Nabava usluga izrade i tiskanja mapa  za potrebe Društva u 2013. godini.

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačice (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Rok isporuke: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojo se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, Zagreb, OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, počevši od utorka 27.11.2012. do zaključno petak 30.11.2012. godine, uz predočenje potvrde o uplati 125,00 kuna (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, poziv na broj OIB ponuditelja, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – nabava mapa (evidencijski broj: 34/12)

Sve informacije i dodatna pojašnjenje u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2551, 633-2207 ili 2218.

Rok za dostavu ponuda: 10.12.2012. do 10:00 h (bez obzira na način dostave).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik, s naznakom: NE OTVARAJ – Ponuda za nabavu MAPA - evidencijski broj 34/12

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 10.12.2012. u 10:30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. Generalna direkcija, Miramarska 22, Zagreb, dvorana na II. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.