Javno nadmetanje za nabavu usluga izrade i tiskanja tiskanica uvjeta osiguranja motornih vozila i polica (bianco) za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Croatia osiguranje objavljuje javno nadmetanje za nabavu usluga izrade i tiskanja tiskanica uvjeta osiguranja motornih vozila i polica (bianco) za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave:
Nabava usluga izrade i tiskanja tiskanica uvjeta osiguranja motornih vozila i polica (bianco) za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
CROATIA osiguranje d.d., Služba za nabavu i opće poslove, Zagreb, Miramarska 22/IV.
Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na linku za vrijeme otvorenog postupka nabave od 03.02.2016. do 08.02.2016.. godine, a u svrhu: Otvoreni postupak prikupljanje ponuda –za nabavu usluga izrade i tiskanja tiskanica uvjeta osiguranja motornih vozila i polica (bianco) za potrebe CROATIA osiguranja d.d..

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, e-mail: stjepan.bagic@crosig.hr u PDF formatu.

Rok za dostavu ponuda:
12.02.2016. godine do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Dokumenti za preuzimanje