Javno nadmetanje za nabavu usluga godišnjeg održavanja hardverske infrastrukture

CROATIA osiguranje d.d.  primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabavi Croatia osiguranja d.d., raspisuje                                                  JAVNO NADMETANJE              za nabavu usluga godišnjeg održavanja hardverske infrastrukture

Predmet nabave:

Usluga održavanja hardverske  infrastrukture( HP i IBM  poslužitelja, SAN (Storage Area Network) opreme i Cisco opreme) za potrebe Društva

 

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

 

Alternativne ponude i varijante ponude:

Nisu dozvoljene

 

Početak i rok završetka usluge:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

 

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

Croatia osiguranje d.d.,  Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 12:00 sati, počevši od 12.03.2012. do zaključno 19.03.2012.,kontakt osoba: g. Mario Laušin tel. 01/633-2710 (mario.lausin@crosig.hr).

 

Rok za dostavu ponude:

26.03.2012. godine , do 12 sati , bez obzira na način dostave

 

Adresa na koju se šalje ponuda:

Croatia osiguranje d.d., Generalna direkcija,Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

 

Otvaranje ponuda: javno, 26.03.2011. godine u 12.15 sati, mjesto otvaranja navedeno u dokumentaciji za nadmetanje

 

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

 

Rok valjanosti ponude 60 dana

 

Kriterij za odabir :   sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Croatia osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi