Javno nadmetanje za nabavu usluga energetskog certificiranja nekretnina

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje: JAVNO NADMETANJE za nabavu usluga energetskog certificiranja nekretnina 

Predmet nabave: Usluga energetskog certificiranja nekretnina CROATIA osiguranja d.d. 

Uvjeti nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka radova: Sukladno dokumentaciji za nabavu.

Adresa na kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, tel: (01) 633-2221, fax: (01) 633-2035, MB 3276147, OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 9,00 sati do 12,00 sati, počevši od 03.12.2012.g. do zaključno 07.12.2012.g., uz  predočenje potvrde o uplati 125,00 kn, na transakcijski račun Naručitelja broj: 23400091100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – evidencijski broj 41/12.

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Urudžbeni ured, s naznakom: Evidencijski broj: 41/12 NE OTVARAJ: PONUDA ZA NABAVU USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA NEKRETNINA

Rok za dostavu ponuda: 14.12.2012.g. do 12,00 h, bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 14.12.2012.g. u 12,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir:  Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.