Javno nadmetanje za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostora i održavanja okoliša Podružnice Zadar

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje javno nadmetanje za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostora i održavanja okoliša Podružnice Zadar

Predmet nabave:

Nabava usluga čišćenja poslovnih prostora i održavanja okoliša Podružnice Zadar. 

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje može se zatražiti elektronskim putem svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati, počevši od 14.07.2015. do zaključno 17.07.2015. godine, a u svrhu: JAVNO NADMETANJE-za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostora i održavanja okoliša Podružnice Zadar, ev.br.208/15.

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,

s naznakom:

NE OTVARAJ – Nabava usluga čišćenja poslovnih prostora i održavanja okoliša Podružnice Zadar. ev.br.208/15.

Rok za dostavu dokumentacije:

21.07.2015. godine do 10,00 sati (bez obzira na način dostave), a troškovnik Ponude dana 20.07.2015 od 13,30 sati do 14,00 sati na e-mail: Ivana.Bilic@crosig.hr

Otvaranje ponuda:

Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.