Javno nadmetanje za nabavu usluga čišćenja poslovnog kompleksa CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje                                       JAVNO NADMETANJE          za nabavu usluga čišćenja poslovnog kompleksa CROATIA osiguranja d.d.,                                    Miramarska 22, Zagreb

Predmet nabave: Nabava usluga čišćenja poslovnog kompleksa CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Mjesto obavljanja usluge: Poslovni kompleks CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Od dana sklapanja ugovora s rokom trajanja od 12 mjeseci.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, Zagreb, OIB 26187994862. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, počevši od ponedjeljka 10.10.2011. do zaključno petka 14.10.2011. godine, uz  predočenje potvrde o uplati 123,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – nabava usluga čišćenja poslovnog kompleksa CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb  (evidencijski broj: 36/11)

Sve informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2233 ili 01/633-2551.

Rok za dostavu ponuda: 20.10.2011. do 10,00 h (bez obzira na način dostave).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik, s naznakom: NE OTVARAJ  - PONUDA ZA NABAVU USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb – evidencijski broj 36/11

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 20.10.2011. u 10,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. Generalna direkcija, Miramarska 22, Zagreb, otvoreni prostor na IV. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe  uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir:  Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.