Javno nadmetanje za nabavu usluga čišćenja poslovnog objekata

                                                                                . CROATIA osiguranje d.d. objavljuje                                          JAVNO NADMETANJE zanabavu usluga čišćenja poslovnog objekata CROATIA osiguranje d.d., Filijala Zagreb iFilijala Zagrebački prsten - Velika Gorica (sjedišta i zastupstva)

Predmet nabave: Nabava uslugačišćenja:

· GRUPA 1 - poslovnog objekta Filijale Zagreb i

· GRUPA 2 - zastupstava CROATIA osiguranja d.d., Filijala Zagreb, Trg bana J.Jelačića 13

· GRUPA 3 - poslovnog objekta Zagrebački prsten-Velika Gorica i

· GRUPA 4 - zastupstava CROATIA osiguranja d.d., Filijale Zagrebački prsten - Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 16   

Ponuda za predmet nabave: Sukladnadokumentaciji za nabavu.

Naznaka zabrane inačica(varijanti): Alternativne ponude i varijanteponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok izvršenja ugovora: Od dana sklapanja ugovora s rokomtrajanja od 12 mjeseci.

Adresa na kojoj se može zatražitidokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d., Generalnadirekcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV kat nova zgrada. Dokumentacijaza nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 09,00do  14,00 sati, uz predočenje potvrde ouplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 kn, na transakcijski računNaručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod PBZ d.d., Zagreb, poziv na broj: 003276147, snazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – usluga čišćenja objekataEv. br. 20/11. Sveinformacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom za GRUPU 1. i 2.mogu se dobiti u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove. telefon: 01/4560 062,a za GRUPU 3. i 4. Odjeluza pravne i kadrovske poslove, telefon 01/633-2912

Rok za dostavu ponuda: 13.05.2010.g., do 11,00 sati, bez obzira na način dostave.

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIAosiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska22, 10000 Zagreb, s naznakom: NEOTVARAJ - PONUDA ZA USLUGE ČIŠĆENJA OBJEKATA Ev.br. 20/11

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 13.05.2010. u 12,00sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000Zagreb, dvorana II kat. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji morajupodnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji zanadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlašteneili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rokvaljanosti ponude je najmanje 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji zanadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d.nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosnoponištiti otvoreni postupak nabave bez obveze nadoknade ponuditeljima bilokakvih troškova ili štete.