Javno nadmetanje za nabavu usluga čišćenja objekata CROATIA osiguranja d.d., Filijala Zagreb (sjedišta i zastupstava

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE za nabavu usluga čišćenja objekata CROATIA osiguranja d.d., Filijala Zagreb (sjedišta i zastupstava)

Predmet nabave:

Nabava usluga čišćenja:

· grupa A - poslovnog objekta Filijale Zagreb i

· grupa B - zastupstava CROATIA osiguranja d.d., Filijala Zagreb, Trg bana J. Jelačića 13

           

Ponuda za predmet nabave:

Sukladna dokumentaciji za nabavu.

 

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

 

Početak i rok završetka isporuke:

Sukladno dokumentaciji za nabavu.

           

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Filijala Zagreb, Trg bana J. Jelačića 13.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, počevši od 18.05.2012.g. do 25.05.2012.g., uz predočenje potvrde o uplati 200,00 kn, na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009 -1400555110 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, poziv na broj 26187994862, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – usluga čišćenja objekata EV. br. 12/12. Sve informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na telefonski broj: 01/4560 062.

 

Rok za dostavu ponuda:

28.05.2012.g., do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Trg bana J. Jelačića 13, 10000 Zagreb,   s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA USLUGE ČIŠĆENJA OBJEKATA

    

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda biti će 28.05.2012.u 13,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Trg bana J. Jelačića 13, 10000 Zagreb (soba 101-102). Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

 

Kriterij za odabir:  Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

 

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosno poništiti otvoreni postupak nabave bez obveze nadoknade ponuditeljima bilo kakvih troškova ili štete.