Javno nadmetanje za nabavu uredskog namještaja za potrebe Filijale Zadar

                                                                                 . Croatia osiguranje d.d. Zagreb Filijala Zadar temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje                                                            JAVNO NADMETANJE                          za nabavu uredskog namještaja za potrebe Filijale Zadar

Predmet nabave: Nabava uredskog namještaja za potrebe Filijale Zadar

Nuđenje predmeta nabave:Sukladno dokumentaciji za nabavu

Mjesto isporuke: Prostor sjedišta Filijale Zadar, Obala kneza Branimira 20

Naznaka zabrane inačica ( varijanti ): Alternativne ponude i varijante nisu dozvoljene  

Početak i rok: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Adresa na kojoj se može tražiti dokumentacija za nadmetanje: Croatia osiguranje d.d. filijala Zadar, Obala kneza Branimira 20, 23 000 Zadar, telefon, OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi,  svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati, počevši od 08. srpnja 2011. godine do zaključno 15. srpnja 2011. godine, uz predočenje potvrde o uplati 123,00 kune  (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2407000-1400000140 otvoren kod OTP banke d.d., poziva na broj  02 1009004, s naznakom tvrtke, adrese i OIB ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda evidencijski broj 28/11 – nabava uredskog namještaja za potrebe Filijale Zadar.

Sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom, kao i uvid u kompletnu dokumentaciju mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati, počevši od  08. srpnja 2011. godine do zaključno 18. srpnja 2011. godine, telefon 023 204-402, telefax 023 236 111.

Rok za dostavu ponuda: 22. srpnja 2011. godine do 11,30 sati  ( bez obzira na način dostave ).

Adresa na koju se šalje ponuda: CROATIA OSIGURANJE d.d. Zadar, Obala kneza Branimira 20, 23 000 Zadar,  s naznakom – NE OTVARAJ – ponuda za nabavu uredskog namještaja za potrebe Filijale Zadar.

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda bit će 22. srpnja 2011. godine u 12,00 sati u prostorijama Filijale Zadar. Dokaze i Dokumentacija koju ponuditelj moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: Croatia osiguranje d.d. Zagreb nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosno poništiti otvoreni postupak nabave bez obveze nadoknade ponuditeljima bilo kakvih troškova ili štete.