Javno nadmetanje za nabavu tinti i tonera za potrebe Društva

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje javno nadmetanje za nabavu tinti i tonera za potrebe Društva

Predmet nabave:
Nabava tinti i tonera za potrebe Društva

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
CROATIA osiguranje d.d., Služba za nabavu i opće poslove, Zagreb, Miramarska 22/IV.
Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati, počevši od 11.05.2015. do zaključno 15.05.2015. godine, a u svrhu: Otvoreni postupak prikupljanje ponuda –za nabavu tinti i tonera za potrebe Društva.

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,
s naznakom:
NE OTVARAJ – ponuda za nabavu tinti i tonera za potrebe Društva

Rok za dostavu dokumentacije:
25.05.2015. godine do 10,00 sati (bez obzira na način dostave) i samo ponudu 22.05.2015 do 10,00 sati i na e-mail: stjepan.bagic@crosig.hr

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.