Javno nadmetanje za nabavu tinta, tonera i ribona za pisače

                                                                                 . CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje                                                     JAVNO NADMETANJE           za nabavu tinta, tonera i ribona za pisače  za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave: Nabava tinta,tonera i ribona za potrebe CROATIA osiguranja d.d. (Generalna direkcija iPodružnice)

Nuđenje predmeta nabave: Sukladnodokumentaciji za nadmetanje.

Mjesto isporuke: Distribucijskalista po Podružnicama CROATIA osiguranja d.d. sukladnodokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica(varijanti): Alternativne ponude i varijanteponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može zatražitidokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d.,Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, Zagreb,OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, počevši od ponedjeljka 30.05.2011. do zaključno utorka 07.06.2011. godine, uz  predočenje potvrde o uplati 123,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, model-00, poziv na broj OIB ponuditelja, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – nabava tinta, tonera i ribona (evidencijski broj: 08/11)

Sve informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom moguse dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2551.

Rok za dostavu ponuda: 14.06.2011. do 12,00 h (bez obzira nanačin dostave).

Adresa na koju se šalju ponude: CROATIAosiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,s naznakom: NE OTVARAJ  - PONUDA ZA NABAVU TINTA, TONERA I RIBONA –evidencijski broj 08/11

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 14.06.2011. u 12,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d.Generalna direkcija, Miramarska 22, Zagreb, dvorana na II. katu, nova zgrada. Dokazei dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanjasposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe  uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir:  Sukladno dokumentaciji zanadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d.nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.