Javno nadmetanje za nabavu revizorskih usluga za reviziju - 2012.

CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE Za nabavu revizorskih usluga za reviziju financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. i konsolidiranih izvještaja CROATIA osiguranja Grupe za 2012. godinu

Predmet nabave:

Nabava revizorskih usluga za reviziju financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. i konsolidiranih izvještaja CROATIA osiguranja Grupe za 2012. godinu

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačice (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, tel: (01) 633 2218, fax: (01) 633 2035, OIB: 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati, počevši od 28.03.2012. do zaključno 02.04.2012. godine, uz predočenje potvrde o uplati 125,00 kn (PDV uključen), na transakcijski račun CROATIA osiguranja d.d. broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., s naznakom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – evidencijski broj 07/12 (revizorske usluge za 2012. godinu).

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb, s naznakom:

NE OTVARAJ – ponuda za reviziju financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. i konsolidiranih izvještaja CROATIA osiguranja Grupe za 2012. godinu – evidencijski broj 07/12.

Rok za dostavu ponuda:

06.04.2012. godine do 10,00 h (bez obzira na način dostave).

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda održat će se 06.04.2012. godine u 10,15 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb, dvorana na 2. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Kriterij za odabir: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

 

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi