Javno nadmetanje za nabavu promotivnih tiskanih materijala

CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE za nabavu promotivnih tiskanih materijala

Predmet nabave: Nabava promotivnih tiskanih materijala za 2013. godinu (rokovnici i kalendari)          

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti): Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Rok isporuke: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, Zagreb, OIB 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na navedenoj adresi radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, počevši od ponedjeljka 12.11.2012. do zaključno četvrtka 15.11.2012. godine, uz predočenje potvrde o uplati 125,00 kn (PDV uključen) na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, poziv na broj OIB ponuditelja, s nazivom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – nabava promotivnih tiskanih materijala (evidencijski broj: 36/12)

Sve informacije i dodatna pojašnjenja u svezi s predmetnom nabavom mogu se dobiti u Sektoru za nabavu i opće poslove na telefonski broj: 01/633-2551, 633-2207 ili 633-2218.

Rok za dostavu ponuda: 19.11.2012. do 10,00 h (bez obzira na način dostave).

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik, s naznakom: NE OTVARAJ  - Ponuda za nabavu PROMOTIVNIH TISKANIH MATERIJAL – evidencijski broj 36/12

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda biti će 19.11.2012. u 10,30 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. Generalna direkcija, Miramarska 22, Zagreb, dvorana na II. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti. Rok valjanosti ponude je 60 dana.

Kriterij za odabir: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.