Javno nadmetanje za nabavu opreme i usluga održavanja potrebnih za pripremu izravne pošte za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d. primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d., raspisuje                       JAVNO NADMETANJE za nabavu opreme i usluga održavanja potrebnih za pripremu izravne pošte za potrebe CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave: Oprema i usluge održavanja potrebnih za pripremu izravne pošte

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Alternativne ponude i varijante ponude: Nisu dozvoljene

Početak i rok završetka usluge: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d.,  Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 13:00 sati, počevši od 22.02.2013. godine do zaključno 01.03.2013. godine, ili na e-mail adresi:  sippp@crosig.hr  

Rok za dostavu ponude: 11.03.2013. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave

Adresa na koju se šalje ponuda: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARATI – PONUDA ZA NABAVU 06/13

Otvaranje ponuda: javno, 11.03.2013. godine u 12.10 sati, mjesto otvaranja navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude 60 dana

Kriterij za odabir: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

 Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi