Javno nadmetanje za nabavu opreme i usluga implementacije SIEM

CROATIA osiguranje d.d. primjenjujući članak 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d., raspisuje                             JAVNO NADMETANJE za nabavu opreme i usluga implementacije SIEM (Security Information and Event Management) sustava za potrebe CROATIA osiguranje d.d.

Predmet nabave: Oprema i usluge implementacije SIEM (Security Information and Event Management) sustava, te održavanja i tehničke podrške za ponuđeno rješenje u periodu od godinu dana

Nuđenje predmeta nabave: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Alternativne ponude i varijante ponude: Nisu dozvoljene

Početak i rok završetka usluge: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d.,  Sektor za informatičku potporu poslovnih procesa, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 09:00 – 12:00 sati, počevši od 13.02.2013. godine do zaključno 22.02.2013. godine, ili na e-mail adresi:  sippp@crosig.hr  

Rok za dostavu ponude: 05.03.2013. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave

Adresa na koju se šalje ponuda: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Urudžbeni zapisnik, Miramarska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom: NE OTVARAJ: Ponuda za nabavu opreme i usluga SIEM sustava.

Otvaranje ponuda: javno, 05.03.2013. godine u 12.10 sati, mjesto otvaranja navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje

Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u srhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude 60 dana

Kriterij za odabir: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi