Javno nadmetanje za nabavu ljetnog promotivnog programa za 2011.g.

                                                                                  . CROATIA osiguranje d.d.objavljuje:                                                         JAVNO NADMETANJE                                   za nabavu ljetnog promotivnog programa za 2011.g.

Predmetnabave: Nabava ljetnog promotivnog programa za 2011.g. za potrebe Generalnedirekcije i Filijala.

Nuđenjepredmeta nabave: Sukladnodokumentaciji za nabavu.

Naznakazabrane inačica (varijanti): Alternativneponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početaki rok završetka isporuke: Sukladnodokumentaciji za nabavu.

Adresana kojoj se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje: CROATIA osiguranje d.d.Generalna direkcija, Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22, Zagreb,MB: 3276147, OIB: 26187994862, svakog radnog dana od 09:00 – 12:00 sati,počevši od 09.05.2011. do zaključno 13.05.2011., uz predočenje potvrde o uplati200,00 kn na transakcijski račun Naručitelja broj: 2340009-1100555008 otvorenkod Privredne banke Zagreb, poziv na broj 003276147, s nazivom tvrtke i adresePonuditelja, a u svrhu: Javno nadmetanje, evidencijski broj nabave: 17/11.

Adresana koju se šalju ponude: CROATIA osiguranje d.d,Generalna direkcija, Miramarska22, Zagreb s naznakom: NE OTVARAJ - PONUDA ZA LJETNIPROMOTIVNI PROGRAM ZA 2011.G.

Rok zadostavu ponuda (bez obzira na način dostave): 24.05.2011.godine do 10,30 h

Otvaranjeponuda: Javno otvaranje ponuda biti će 24.05.2011. u 11,00 sati, mjestootvaranja navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. Dokaze i dokumentaciju kojuponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su udokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponudamogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenjepisanog dokaza o ovlasti.

Kriterijza odabir:  Sukladno dokumentaciji zanadmetanje.

Rok valjanosti ponude: 60 dana

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznikZakona o javnoj nabavi.