Javno nadmetanje za nabavu fotokopirnog papira za potrebe Društva

CROATIA osiguranje d.d. objavljuje Javno nadmetanje za nabavu fotokopirnog papira za potrebe Društva.

Predmet nabave:
Nabava fotokopirnog papira za potrebe Društva

Nuđenje predmeta nabave:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):
Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.


Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:
CROATIA osiguranje d.d., Služba za nabavu i opće poslove, Zagreb, Miramarska 22/IV.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati, počevši od 05.05.2015. do zaključno 11.05.2015. godine, a u svrhu: Otvoreni postupak prikupljanje ponuda –za nabavu fotokopirnog papira za potrebe Društva.

Adresa na koju se šalju ponude:
CROATIA osiguranje d.d., Generalna Direkcija, Miramarska 22, prizemlje, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,
s naznakom: NE OTVARAJ - ponuda za nabavu fotokopirnog papira za potrebe Društva

Rok za dostavu ponuda:
18.05.2015. godine do 10,00 sati (bez obzira na način dostave).i na e-mail: stjepan.bagic@crosig.hr

Otvaranje ponuda:
Ponude se neće javno otvarati.

Kriterij za odabir:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.