Javno nadmetanje za nabavu dizala u poslovnom kompleksu CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb, Generalna direkcija

CROATIA osiguranje d.d. temeljem Odluke Uprave Društva sukladno članku 12. Pravilnika o nabavi CROATIA osiguranja d.d. objavljuje JAVNO NADMETANJE za nabavu dizala u poslovnom kompleksu CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb, Generalna direkcija

Predmet nabave:

Demontaža postojećeg dizala, nabava i ugradnja novog dizala u poslovnom kompleksu CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb, Generalna direkcija

Nuđenje predmeta nabave:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Naznaka zabrane inačice (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Početak i rok završetka isporuke:

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Adresa na kojoj se može preuzeti Dokumentacija za nadmetanje:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, tel: (01) 633 2330, fax: (01) 633 2035, OIB: 26187994862.

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na navedenoj adresi svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati, počevši od 27.07.2012. do zaključno 01.08.2012. godine, uz predočenje potvrde o uplati 125,00 kn (PDV uključen), na transakcijski račun CROATIA osiguranja d.d. broj: 2340009-1100555008 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., s naznakom tvrtke i adrese ponuditelja, a u svrhu: Javno prikupljanje ponuda – evidencijski broj 21/12 (nabava dizala)

Adresa na koju se šalju ponude:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za nabavu i opće poslove, Miramarska 22/IV, 10000 Zagreb, s naznakom:

NE OTVARAJ – ponuda za nabavu demontaža postojećeg dizala, nabava i ugradnja novog dizala u poslovnom kompleksu CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb, Generalna direkcija – evidencijski broj 21/12.

Rok za dostavu ponuda:

14.08.2012. godine do 9,00 h (bez obzira na način dostave).

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda održat će se 14.08.2012. godine u 9,15 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb, dvorana na 2. katu nove zgrade. Dokaze i dokumentaciju koju ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Kriterij za odabir: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi