Javno nadmetanje po pozivu za nabavu telekomunikacijskih usluga

                                                                             .                                                                                         NADMETANJE PO POZIVU za nabavu telekomunikacijskih usluga

Vrsta usluge:

Telekomunikacijske usluge: javna govorna usluga u nepokretnoj telefoniji,

usluga prijenosa podataka (IP VPN) i usluga pristupa Internetu.

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Adresa na kojoj se šalje zahtjev za sudjelovanje:

CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Urudžbeni zapisnik,

Osoba za kontakt: Dalibor Donković, broj telefona 01/633-2664, e-mail dalibor.donkovic@crosig.hr

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje:

28.09.2011.godine do 10,00 h. Zahtjevi za sudjelovanje pristigli nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Način dokazivanja sposobnosti:

· -          izvod iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci,

·           dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,

·           izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,

·           potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana,

·           dokaz o sposobnosti pružanja predmetnih usluga na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući informacije o vlastitoj telekomunikacijskoj infrastrukturi,

·           lista referenci s popisom društava kojima ponuditelj pruža predmetne usluge na cijelom području Republike Hrvatske,

·           dokaz o tehničkoj opremljenosti za pružanje predmetnih usluga,

·           broj djelatnika.

Dokazi o sposobnosti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za dostavu ponuda odabranih ponuditelja:

15 dana od slanja poziva odabranih sposobnih ponuditelja

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.