Javno nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga procjene vrijednosti nekretnina CROATIA osiguranja d.d.

                                                                                                                              . NADMETANJE PO POZIVU u prvom stupnj za nabavu usluga procjene vrijednosti nekretnina CROATIA osiguranja d.d.

Predmet nabave:

Usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina iz portfelja CROATIA osiguranja d.d.

(nekretnine se nalaze na području cijele RH, cca 183 nekretnine).

Naznaka zabrane inačica (varijanti):

Alternativne ponude i varijante ponuda nisu dozvoljene.

Adresa na kojoj se šalje zahtjev za sudjelovanje:

                                  CROATIA osiguranje d.d.

          Miramarska cesta 22/II, Urudžbeni zapisnik -ev.br 50/11

                                         10000 Zagreb

Naziv i adresa sektora, ime naručitelja za vezu i način komunikacije:

CROATIA osiguranje d.d., Sektor za korporativne financije i ulaganja, Odjel za upravljanje nekretninama,

Miramarska 22/IV, Zagreb,

tel.:(01) 633 2226, e-mail: manuela.fantina.torbarina@crosig.hr

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje:

23.09.2011.godine do 10,00 h.

Način dokazivanja sposobnosti:

·           izvod iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci,

·           dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,

·           izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja za odgovornu osobu i pravnu osobu-ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika,

·           potvrda porezne uprave o podmirenim svim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana,

·           lista referenci s popisom društava u kojima je ponuditelj pružao predmetne usluge i brojem procijenjenih nekretnina,

·           dokaz o kadrovskoj sposobnosti - minimalno 3 stalno zaposlena ovlaštena sudska vještaka za nekretnine, što ponuditelj dokazuje dostavljenom preslikom radnih knjižica i rješenjima nadležnog tijela o položenom stručnom ispitu.

Dokazi o sposobnosti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok u kojem će pozvani ponuditelji dostaviti ponude:

8 dana od slanja poziva odabranim sposobnim ponuditeljima

Napomena: CROATIA osiguranje d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.