Zagreb, Dužice 28

Ročište za dražbu nekretnine 28.11.2019.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, objavljuje: 

O B A V I J E S T

o dražbi nekretnine – zemljište u Zagrebu (Dužice) - za 67% vrijednosti

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru donio je dana 22.10.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu društva Just-graditeljstvo d.o.o. (sada u stečaju) upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to:

- zk.ul. 25542, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4738/3, u naravi zemljište površine 579 m2, na lokaciji Dužice 28 u Zagrebu. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 874.000,00 kn.

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 28.11.2019. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog suda u Samoboru, Obrtnička 2, soba broj 5/I. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti.  Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% utvrđene vrijednosti.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi@crosig.hr te na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore.